Samospráva

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási  rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní (daňový poriadok) zákon o ochrane osobných údajov), to neplatí, ak je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov mesta, členov orgánov mesta, zamestnancov mesta alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre mesto,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta alebo prenechanie majetku mesta do užívania iným osobám.

V prípade, že obyvateľ mesta požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva, rozhodne o tom za podmienok stanovených rokovacím poriadkom mestské zastupiteľstvo hlasovaním.

Právna úprava / Legislatíva:

Rokovací poriadok MZ v Žiline – platný od 15.04.2019

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline v platnom znení

Tlačivá na stiahnutie