Mestský úrad

Dokumenty a tlačivá

Žilbyt, s.r.o.

Útvar hlavného architekta

Stavebný úrad

Referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie

Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava

Referát sociálnych služieb a ekonomiky

Referát sociálno - právnej ochrany a sociálnej pomoci

Referát školstva a mládeže

Referát opatrovateľskej služby a posudkových činností

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Odbor sociálny a bytový

Odbor školstva, kultúry, športu, cest. ruchu a miestneho rozvoja

Odbor právny, majektový a VO

Odbor ekonomický

Bytový referát