Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy

N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN č. 8/2020
N/2020
Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020
N/2020
Návrh VZN o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018
N/2020
Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Sad SNP“
N/2019
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
N/2019
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019
N/2019
Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
N/2019
Návrh VZN o poplatku