Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené

4/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
3/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu pamätihodností mesta Žilina
2/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina
1/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
14/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020
13/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
12/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
11/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
10/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020
9/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020
8/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch
7/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne
6/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013
5/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
4/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019
3/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
2/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019
1/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Sad SNP“